Algemene voorwaarden Mo Tiles

Definities

 1. Mo Tiles: gevestigd op de Churchill-laan 82 BG, 1078 EL in Amsterdam, KvK nr. 71688374.
 2. Klant: degene waarmee Mo Tiles een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen Mo Tiles en klant samen.
 4. Consument: een klant die ook individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, leveringen, werkzaamheden, aanbiedingen, overeenkomsten en offertes van producten door of namens Mo Tiles.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Mo Tiles hanteert zijn inclusief BTW.
 2. Alle prijzen die Mo Tiles voor zijn producten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mo Tiles ten alle tijden wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan die Mo Tiles niet kon voorzien ten tijde van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3., tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien een klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij/zij daar geen rechten aan ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenkomen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend in de winkel.
 2. Het totaalbedrag dat op de winkelwagen, offerte of factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en het vervoer.
 3. Alle prijzen en de transportkosten voor consumptieve verkopen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW. Voor niet consumptieve verkopen kunnen afwijkende bepalingen gelden met betrekking tot de BTW.
 4. Er vindt geen BTW-teruggaaf plaats.
 5. Als de klant op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft voldaan, is hij/zij van rechtswege in gebreke zonder dat Mo Tiles de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 6. Mo Tiles behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van het product of dienst.

Gevolgen niet tijdelijk betalen

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Mo Tiles zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Weigert de klant zijn of haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mo Tiles, dan is hij/zij nog steeds verplicht het afgesproken bedrag aan Mo Tiles te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten kan de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Mo Tiles bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
 3. Als de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Mo Tiles retourneren, binnen 14 dagen na het ontvangen van de retourinstructies van Mo Tiles.
 4. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Als de klant een bedrag betaald heeft, zal Mo Tiles dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Overdracht van risico

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

Garantie

 1. Mo Tiles garandeert dat de bestelde zaken zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.
 2. Er geldt geen garantie op zaken waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de zaken hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder dat Mo Tiles kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan heeft , c) als de zaken gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor deze niet waren bestemd.
 3. Mo Tiles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opzetten van de tegels op de mini-ezel door klanten. Evenmin is het aansprakelijk voor andere mogelijkheden van gebruik of aanbrengen van de tegels door klanten.

Ontvangst

 1. Zodra de bestelde producten zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet klant controleren of alles klopt. De klant moet nagaan of zowel de kwaliteit als de hoeveelheid van de afgeleverde zaken in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden
 2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen moeten met een duidelijke beschrijving en met beeldmateriaal daarvan binnen 48 uur per e-mail aan MoTiles gemeld worden, met vermelding van het ordernummer, zodat Mo Tiles hier adequaat op kan reageren.
 3. Als de klant voornoemde producten om deze reden het product wil terugsturen dient de klant daarover contact op te nemen met Mo Tiles: zie retourneren. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien Mo Tiles hiermee schriftelijk ingestemd heeft.

Aflevering

 1. Mo Tiles zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een bevestiging van de betaling heeft ontvangen, de zaken te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de klant is aangegeven.
 2. Bestellingen zullen door een externe partij worden afgeleverd.
 3. Kosten voor de aflevering zijn voor rekening van de klant. Bent u niet aanwezig tijdens de geplande levering van een groot aantal tegels worden er extra kosten in rekening gebracht voor een nieuwe afleverafspraak.
 4. De verzendkosten worden door de Nederlandse Staat met het dan geldende BTW-tarief belast.
 5. Als de klant weigert de zaken in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om aanwijzingen of informatie te geven over hun aflevering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze zaken voor rekening van de klant zijn.
 6. Elke afleverdatum die eventueel door MoTiles genoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn.

Verzending en verpakking

 1. Als de verpakking van het geleverde product geopend of beschadigd is, dan dient de klant voordat hij/zij het product in ontvangst neemt, een aantekening door de bezorger te laten opmaken bij gebreke waarvan Mo Tiles niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Als de klant zelf voor het transport van een product zorgt, dient hij/zij eventuele beschadigingen aan het product voordat het vervoer plaatsvindt aan Mo Tiles te melden. Bij gebreke daarvan kan Mo Tiles niet aansprakelijk worden gehouden voorr eventuele schade.

Copyright

 1. Mo Tiles behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen met betrekking tot de bepalingen over de intellectuele eigendom.
 2. Het ontwerp van het beeld op de tegels en de Webshop, zijn eigendom van Mo Tiles. Dit geldt ook voor het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoTiles vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

Aansprakelijkheid

 1. Als Mo Tiles aansprakelijk is voor enige schade, geldt dat uitsluitend voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Mochten door MoTiles geleverde zaken niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van Mo Tiles.
 3. Als Mo Tiles verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van Mo Tiles beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren), dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs.
 4. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten. Mo Tiles is niet aansprakelijk indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
 5. Voor verkeerde dan wel vertraagde verwerking van bestelgegevens van en mededelingen aan de klant, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Mo Tiles en de daar eventueel uit voortvloeiende schade, is Mo Tiles niet aansprakelijk.

Overmacht

 1. Noch Mo Tiles noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch op op basis van de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mo Tiles geen invloed kan uitoefenen, die echter Mo Tiles verhinderen haar verplichtingen na te komen.
 3. MoTiles behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat MoTiles haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Als Mo Tiles in geval van overmacht de mogelijkheid heeft een andere zaak te leveren dan kan de klant de zaak terugsturen een andere levering tegemoet zien. De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper.

Vrijwaring

 1. De klant zal Mo Tiles vrijwaren voor aanspraken van derden als deze betrekking hebben op rechten van intellectueel eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt.
 2. Ook zal de klant garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan Mo Tiles worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

Klachten

Klachten dienen te worden ingebracht op het adres van Mo Tiles Churchill-laan 82 BG 1078 EL Amsterdam

Geschillen

De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van Mo Tiles en haar klanten van toepassing.

0
nl_NLDutch